Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Uptime har stort fokus på at vi skal bidra til å ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt være i henhold til lover og regler. Vi fokuserer derfor på ansvarlig innkjøp. Dette er innarbeidet  kulturelt i organisasjonen, etablert som en del av vårt samarbeid med våre leverandører og ivaretatt i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

Aktsomhetsvurderinger

Uptime gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og internt i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Aktsomhetsvurderingene gir i en del tilfeller grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi legger vekt på å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.
Uptime kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre varer og tjenester stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.
Uptime sine kunder skal være trygge på at leveransene er i samsvar med den nye loven.
Fremover vil vi fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår. Vi legger til grunn FNs bærekraftsmål i dette arbeidet. Uptime ser loven som et positivt bidrag til å sikre alle større virksomheter innsats for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden.

Informasjonsplikt

Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og for enkelt-varer eller tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til apenhetsloven@uptime.no

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.

 

(Last ned signert versjon her)